Familiale bemiddeling

Specialisaties

Wij zijn als familiaal bemiddelaar gespecialiseerd in bemiddeling binnen volgende domeinen:

  • echtscheiding
  • scheiden na samenwoonst
  • scheiden of blijven
  • familiale conflicten
  • nieuw samengesteld gezin
  • nieuwe afspraken na scheiding

 

Bemiddelingstraject

Ieder bemiddelingstraject doorloopt een aantal fases:

1. Intake

Het eerste gesprek kan doorgaan met de twee partijen samen, of met elk van de partijen apart. In dit gesprek vertelt de bemiddelaar wat bemiddeling inhoudt, wat de kosten zijn en hoe hij/zij tewerk zal gaan. Bij een echtscheiding zal de bemiddelaar ook informatie geven over de te regelen onderwerpen en over het verloop van de echtscheidingsprocedure.

2. Informatie verzamelen

De bemiddelaar zal in het eerste gesprek, maar ook in de daaropvolgende gesprekken,luisteren naar de inhoud van het probleem. Ook de verwachtingen van de beide partijen, en hun gevoelens,komen aan bod.

3. Gesprekken

In deze fase begeleidt de bemiddelaar de partijen in het zoeken naar een oplossing.
Door informatie te geven, door partijen met elkaar in een veilige omgeving te laten onderhandelen, en door begeleiding te bieden in het zoeken naar creatieve oplossingen, draagt de bemiddelaar bij tot die oplossing.
Let op: de bemiddelaar zal geen oplossing opleggen, hij zij helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden.

4. Opstellen ontwerpakkoord

Nadat er afspraken gemaakt zijn zet de bemiddelaar deze op papier in de vorm van een ontwerpakkoord. Dit gebeurt op een juridisch correcte manier.

5. Ondertekening

Als beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het document, ondertekenen zij beiden het akkoord. Indien nodig zorgt de bemiddelaar ervoor dat het akkoord door de rechtbank bekrachtigd wordt. Bij een echtscheiding is dit laatste verplicht.

 

Deontologie van de bemiddelaar

1. Vrijwilligheid

Niemand kan gedwongen worden om een bemiddeling aan te vatten of  in bemiddeling te blijven. Het staat elke partij, alsook de bemiddelaar, vrij om op ieder moment de bemiddeling stop te zetten.

2. Vertrouwelijkheid

Dit werkt in 2 richtingen: de bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, de partijen op hun beurt mogen niets van wat er tijdens de bemiddeling gezegd, gedaan of voorgebracht wordt naar buiten brengen.

3. Neutraliteit

De bemiddelaar behartigt de belangen van alle betrokkenen. Hij neemt nooit zelf standpunt in en kiest geen partij. 

4. Inspanningsverbintenis

De bemiddelaar wendt zijn deskundigheid en ervaring aan om partijen te ondersteunen in het zoeken naar  een passende oplossing.