Alimentatie

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor geld dat na scheiding voor de kinderen of voor de ex-echtgenoot betaald wordt: alimentatie, onderhoudsbijdrage, onderhoudsgeld,... .

Wij gebruiken hier de term alimentatie omdat dit nog steeds de meest 'ingeburgerde' term is. 

Er bestaan twee soorten alimentatie: alimentatie voor de kinderen en alimentatie voor de ex-echtgenoot (partneralimentatie). Beide worden hieronder verder toegelicht.

Alimentatie voor de kinderen

Wat zegt de wet?

De wet zegt dat ouders in verhouding tot hun middelen moeten zorgen voor huisvesting, levensonderhoud, gezondheid, toezicht, opleiding en ontplooiing van hun kinderen.  Deze verplichting loopt door na de meerderjarigheid indien de opleiding nog niet voltooid is. Dit wetsartikel is van openbare orde: dit betekent dat ouders verplicht zijn bij te dragen in het levensonderhoud van hun kinderen. Er kan dus nooit afgesproken worden dat één van beide ouders niets voor de kinderen moet bijdragen.

Hoe wordt de alimentatie berekend?

Om het bedrag van de onderhoudsbijdrage te bepalen, moeten een heel aantal zaken in rekening gebracht worden:

1) De financiële middelen van de ouders. De wet voorziet in een ruime omschrijving van het begrip financiële middelen. Hieronder vallen de netto beroepsinkomsten én alle netto inkomsten uit roerende of onroerende goederen (bv intresten op spaarboekjes, of inkomsten uit beleggingen, en huurgelden).

2) De verblijfsregeling. Voor de ouder bij wie de kinderen het meeste verblijven, zal de draaglast voor de verblijfsgebonden (=dagelijkse) kosten immers zwaarder doorwegen dan voor de ouder bij wie de kinderen minder verblijven. Doch, ook in geval van een 50-50 verblijfsregeling, kan een alimentatie afgesproken worden, bijvoorbeeld indien één van beide ouders aanzienlijk meer verdient dan de andere. Het is dus een mythe dat bij verblijfsco-ouderschap nooit een alimentatie mogelijk is.

3) De kosten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verblijfsgebonden kosten en niet-verblijfsgebonden kosten. Verblijfsgebonden kosten hebben betrekking op de dagelijkse kosten (bv voeding, kleding, huisvesting, …). Niet-verblijfsgebonden kosten zijn kosten die niet samenhangen met het verblijf van de kinderen (bv. medische kosten, schoolkosten, hobby's,..).   

4) Verder spelen ook de leeftijd van de kinderen, welke ouder de kinderbijslag ontvangt en wie de kinderen ten laste heeft een rol.

De bepaling van de alimentatie is dus geen eenvoudige aangelegenheid is en kan niet overgelaten worden aan ‘berekeningsmodules’ die je her en der op internet vindt.  Integendeel, dit is zo’n belangrijke materie, waarbij de toekomst van je kind bepaald wordt, dat dit overleg en communicatie vraagt tussen de ouders.  Het is nodig om in gesprekken over alimentatie enkel het belang en de toekomst van je kind voor ogen te houden en je niet te focussen op het geld of op de andere ouder.  ‘Wat is het beste voor ons kind’ dient hier het uitgangspunt te zijn, en NIET ‘hoe kan ik er voor zorgen dat ik zo weinig mogelijk betaal’.  Indien nodig kunnen onze bemiddelaars jullie hierbij helpen.

Hoe wordt de indexering van de alimentatie berekend?

De alimentatie kan jaarlijks geïndexeerd worden, wat betekent dat de alimentatie aangepast wordt aan de index van de consumptieprijzen, zodat de alimentatie de stijging van de dagelijkse kosten volgt. De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:  (basisbedrag X eindindex) / beginindex

  • Het basisbedrag is het bedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat in uw overeenkomst staat. 
  • De beginindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van uw overeenkomst.
  • De eindindex is het indexcijfer van de maand van berekening.

 

Partneralimentatie

Er kan ook een alimentatie voor de ex-echtgenoot na echtscheiding afgesproken worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien één van beide partners tijdens het huwelijk niet of minder buitenshuis gewerkt heeft zodat hij/zij zich kon inspannen voor de kinderen en/of de huishouding, waardoor diens inkomen kleiner is dan wanneer hij/zij zelf ook fulltime was gaan werken. De duur van de partneralimentatie kan nooit langer zijn dan de duur van het huwelijk. In de bemiddeling kan bekeken worden 1) of er al dan niet een partneralimentatie afgesproken wordt, 2) hoeveel die alimentatie bedraagt, 3) hoelang er betaald wordt, 4) onder welke voorwaarden/omstandigheden de alimentatie herzien kan worden of wegvalt.