conflicten binnen gezin

Conflicten binnen gezin en familie

Een gezin/familie is geen statisch gegeven maar een dynamisch iets. Niemand blijft zijn hele leven hetzelfde: mensen worden ouder, kinderen groeien op, we worden ouders of grootouders. Prioriteiten, interesses, noden, behoeftes en verlangens veranderen doorheen de tijd.

Een gezin met tieners staat voor andere uitdagingen dan een gezin met kleuters. Veranderingen vragen flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ze kunnen de gezinsdynamiek en familiale verhoudingen behoorlijk onder druk zetten.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat er af en toe moeilijkheden kunnen opduiken binnen het kerngezin en/of de bredere familie.

Een bemiddelaar kan helpen om het conflict te ontzenuwen, iedereen de kans te geven zijn/haar belangen en behoeftes op tafel te leggen en te zorgen dat er werkelijk naar mekaar geluisterd wordt. Binnen de bemiddeling zal er aan de onderlinge communicatie gewerkt worden en zal de bemiddelaar iedereen ondersteunen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Hieronder een overzicht van mogelijke problemen (deze lijst is niet exhaustief maar als voorbeeld bedoeld, om u een idee te geven binnen welke thema’s er allemaal bemiddeld kan worden):

Conflicten tussen ouders en hun tienerkinderen

Naarmate kinderen opgroeien gaan ze meer en meer hun eigen identiteit willen creëren en ontplooien. Tieners vormen zich een eigen mening, willen hun eigen plek opeisen en tasten daarbij de grenzen af. Niet zelden uit zich dat in een afwijzen van of zich verzetten tegen het ouderlijk gezag en de geldende regels binnen het gezin.

Een voorbeeldje:

Jill is 15, zit in het vierde middelbaar en volgt Latijn-wiskunde. Wiskunde en wetenschappen interesseren haar enorm en ze zou graag vanaf het vijfde middelbaar de overstap maken naar Wiskunde-wetenschappen. Haar vader is het daar totaal niet mee eens en wilt dat zijn dochter verder Latijn blijft volgen. De ruzies tussen vader en dochter verlopen steeds grimmiger waarbij moeder tracht te bemiddelen maar daar niet in slaagt.

Opvoedingsconflicten tussen ouders

De opvoeding van de kinderen kan een bron van conflict zijn. Ouders kunnen er andere opvattingen op na houden voor wat betreft schoolkeuze, levensopvatting, huisregels, aanpak van de adolescent, enzovoort. 

Conflicten tussen ouders en hun volwassen kinderen

Problemen tussen ouders en kinderen doen zich niet enkel voor zolang iedereen nog onder hetzelfde dak woont. Ook de relatie van ouders met hun volwassen (en elders wonende) kinderen kan onder druk komen te staan. Vaak voorkomende thema’s zijn conflicten over geld of over de kleinkinderen. 

Conflicten met schoonfamilie

Trouwen betekent bewust kiezen om met die persoon je leven door te brengen. De familie van je partner krijg je er gratis bij. Schoonfamilie kies je niet. Het kan zijn dat jouw partner een heel andere opvoeding genoten heeft, dat zijn/haar familie er compleet andere denkbeelden op nahoudt dan jij (bijvoorbeeld over de opvoeding van jullie kinderen) of dat het gewoon niet klikt tussen jullie. Dit kan de relatie met je partner onder druk zetten. Bemiddeling kan helpen om tijdig in te grijpen en de relatie tussen jou en je schoonfamilie niet verder te laten verzuren.

Conflicten tussen kinderen over de (hulpbehoevende) ouders

Het moment dat ouders ziek of hulpbehoevend worden is een scharniermoment: de zorgrelatie draait om. Nu zijn het de kinderen die voor de ouders moeten gaan zorgen. Dit is een nieuwe rol die de kinderen moeten opnemen. Een grote verandereng die ook voor grote conflicten kan zorgen.

Een voorbeeldje:

Lisette is 87, weduwe en woont al 15 jaar alleen. De laatste tijd begint ze achteruit te gaan: ze is het laatste halfjaar 3 keer gevallen en begint nu ook te dementeren. Dochter Marleen (58) vindt het hoog tijd dat haar moeder naar een rusthuis zou gaan. Zonen Ivo (63) en Paul (60) vinden dat hun moeder die beslissing zelf moet nemen en dat ze met de hulp van thuisbegeleiding zeker nog een hele tijd thuis kan blijven wonen. De ruzies tussen de drie kinderen lopen hoog op en ze komen onderling niet tot een overeenstemming.