Hoe verloopt het proces van relatiecounseling?

Relatiecounseling is een proces waarbij jullie verschillende fases doorlopen:

FASE 1: Inzicht verkrijgen 

Allereerst is het belangrijk om je als koppel bewust te worden van de precieze knelpunten en hoe die ontstaan zijn. Er zal gepeild worden naar hoe jullie beiden de relatie beleven en wat jullie ervaringen zijn.

Daarnaast zal de counselor nu reeds met jullie beginnen werken aan jullie onderlinge communicatie en een aantal communicatieregels installeren.

FASE 2: Exploreren van de belangen en behoeftes

Tijdens deze tweede fase zal de counselor de belangen en behoeftes van elk van jullie beiden gaan bevragen en exploreren. Er wordt bekeken wat je nodig hebt naar de toekomst, wat je nodig hebt van de andere , waar je behoefte aan hebt maar ook wat jij de andere te bieden hebt, wat jij nog te geven hebt binnen deze relatie. 

Stappen om je relatie te verbeteren en terug naar elkaar toe te groeien

FASE 3: Aan de slag!


Nu alle belangen, behoeftes, noden, wensen en verlangens duidelijk op tafel liggen, zullen jullie met de counselor gaan bepalen met wat jullie nu concreet aan de slag zullen gaan. Belangrijk daarbij is dat het steeds gaat om een stapsgewijze verandering en er telkens maar aan één thema tegelijk gewerkt wordt. Jullie zullen nu aftasten welke mogelijkheden er zijn om samen verder te gaan en zoeken naar concrete stappen om samen tot een oplossing te komen.

De oplossing zal niet door de counselor aangereikt worden maar moeten jullie zelf samen, onder begeleiding van de counselor, tot een oplossing komen. Op die manier kunnen jullie komen tot een nieuwe realiteit die door jullie beiden gedragen wordt en waarbinnen ieder zich begrepen en gewaardeerd voelt. 

Deontologische principes

De relatiecounselor werkt volgens een aantal deontologische principes:

  • vertrouwelijkheid: de counselor is uiteraard gehouden aan het beroepsgeheim. De counseling moet een 'vrijplaats' zijn: een plaats waar alles in vertrouwen mag en kan gezegd worden. 
  • onpartijdigheid: de counselor behartigt de belangen van alle betrokkenen. De counselor stelt zich onpartijdig op. Dit noemt men ook de ‘meerzijdige partijdigheid’.
  • communicatie: de counselor bemoedigt het samenwerken en faciliteert de dialoog.
  • onafhankelijkheid: de counselor is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zoals hierboven reeds vermeld is het niet de counselor die de oplossing aanreikt maar wordt er ruimte gecreëerd om jullie zelf tot een oplossing te laten komen.
  • vrijwilligheid: een counseling gebeurt steeds vrijwillig en beide partners staat het op ieder moment vrij om de counseling stop te zetten.