Hoeveel onderhoudsgeld?

Welke inkomsten komen in aanmerking ?

Om het bedrag van de onderhoudsbijdrage te bepalen, moeten we enerzijds kijken naar alle financiële middelen van de ouders. De wet voorziet in een ruime omschrijving van het begrip financiële middelen. Hieronder vallen de netto beroepsinkomsten én alle netto inkomsten uit roerende of onroerende goederen (bv intresten op spaarboekjes, of inkomsten uit beleggingen, en huurgelden).  In  het geval dat er sprake is van een bvba of een andere vorm van rechtspersoon waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks inkomsten worden gegenereerd in het voordeel van één van de ouders, worden ook met deze inkomsten rekening gehouden.

Welke kosten zijn er ?

Anderzijds wordt voor de bepaling van de onderhoudsbijdrage alle kosten in rekening gebracht.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verblijfsgebonden (gewone) kosten en niet-verblijfsgebonden (buitengewone) kosten. Verblijfsgebonden kosten hebben betrekking op de dagdagelijkse kosten (bv voeding, kleding, huisvesting, …). Niet-verblijfsgebonden of buitengewone kosten zijn uitzonderlijke of onvoorziene uitgaven die het dagdagelijkse budget overschrijden (bv heelkundige ingreep, beugel, bril, brace, specifieke studiekosten, hobby, enz.).   Over de invulling van beide kostenposten en de bijdrage daartoe maken de ouders, eventueel samen met de bemiddelaar, de nodige concrete afspraken.

Andere gegevens die belangrijk zijn

Alle verschillende kosten en uitgaven enerzijds en alle inkomsten anderzijds zijn de verschillende parameters die meespelen in het bepalen van het specifieke bedrag van het onderhoudsgeld.  Verdere parameters voor de bepaling van de onderhoudsbijdrage voor een kind zijn:

  • de leeftijd van het kind
  • de verblijfsregeling
  • wie krijgt de kinderbijslag en hoeveel
  • alle andere sociale en fiscale voordelen (wie geniet ze, hoe groot zijn ze)

Hoewel heel moeilijk te meten, is het best ook de immateriële inspanning die elk der ouders levert mee in overweging te nemen bij de bepaling van het onderhoudsgeld voor een kind.  Als één van de ouders slechts part-time werkt om voor meer de kinderen te zorgen, geeft dit enerzijds niet alleen een minder-inkomst die in rekening dient gebracht te worden, maar ook een meer-immateriële inspanning die geleverd wordt.

Je begrijpt dat de bepaling van het onderhoudsgeld voor een kind geen eenvoudige aangelegenheid is en dit kan niet overgelaten worden aan ‘berekeningsmodules’ die je her en der op internet vindt.  Integendeel, dit is zo’n belangrijke materie, waarbij de toekomst van je kind bepaald wordt, dat dit overleg en communicatie vraagt tussen de ouders van het kind.  Het is nodig om in gesprekken over alimentatie enkel het belang en de toekomst van je kind voor ogen te houden en je niet te focussen op het geld of op de andere ouder.  ‘Wat is het beste voor ons kind’ dient hier het uitgangspunt te zijn, en NIET ‘hoe kan ik er voor zorgen dat ik zo weinig mogelijk betaal’.  Indien nodig kan de bemiddelaar hierbij helpen.

Als beide ouders het kind centraal stellen, is het bepalen van wie onderhoudsgeld voor het kind aan wie betaalt en hoeveel dit moet zijn, een haalbare kaart.  Praat erover met elkaar en kom overeen, dat is steeds beter dan het aan de rechter over te laten, je kinderen zullen er wel bij varen.

 

Meer informatie over:

Alimentatie voor kinderen

Alimentatie voor de ex-partner

Indexering van alimentatie