bemiddelingsTEAM Blog

Een blog over scheiden, relatieproblemen, co-ouderschap, het nieuw samengesteld gezin, de juridische kant van familiale problemen en zoveel meer.

Overspel: telt dat nog mee?

Als bemiddelaar krijgen we soms de vraag of ‘overspel nog tegen je gebruikt kan worden bij een echtscheiding?’ of ‘hij heeft overspel gepleegd dus dan ga ik toch wel van de rechter gelijk krijgen?’.

Laten we eerst definiëren wat overspel precies is alvorens in te gaan op bovenstaande vragen.

Overspel: wat is het?

Een eerste belangrijke opmerking: overspel is iets dat zich enkel kan voordoen tussen gehuwden. Bij feitelijke of wettelijke samenwoning, kan er dus nooit sprake zijn van overspel. 

Als je gehuwd bent, betekent dit dat je een duurzame seksueel-intieme relatie onderhoudt met je partner. Wettelijk of feitelijk samenwonen daarentegen kan je ook met bijvoorbeeld een familielid of vriend of vriendin. 

Een koppel dat samenwoont kan uiteraard ook vreemdgaan maar dan noemen we dat geen overspel. Die term wordt enkel gebruikt indien één van de huwelijkspartners geslachtsbetrekkingen heeft met iemand waarmee zij of hij niet gehuwd is.

Overspel: wat zijn de gevolgen?

Is overspel strafbaar?

Overspel werd vroeger vastgesteld door de politie, was strafbaar en kon leiden tot correctionele veroordelingen.

Vandaag is overspel niet meer strafbaar en kan het dus niet meer leiden tot een veroordeling. Wel kan het nog steeds vastgesteld worden, niet meer door de politie maar door een gerechtsdeurwaarder. 

Wanneer is het nuttig overspel te laten vaststellen?

De echtscheiding op grond van fout werd door de wet van 27 april 2007 vervangen door de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO), ook wel de schuldloze echtscheiding genoemd. Bij een EOO dient de schuld van de andere partij dus niet langer bewezen te worden en heeft het dan ook geen belang meer om de andere officieel te laten betrappen op overspel.

Toch kan het in één geval nog nuttig zijn om overspel te laten vaststellen, namelijk wanneer de echtgenoten nog steeds op hetzelfde adres wonen en één van hen aan wilt tonen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Wanneer het overspel oorzaak is van de duurzame ontwrichting van het huwelijk, kan de betrapte partner immers geen persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding meer bekomen. 

Overspel heeft dus meestal geen gevolgen meer?

Overspel zal inderdaad enkel nog juridisch van tel zijn in het kader van het bewijs van duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat overspel geen enorme impact kan hebben op menselijk, emotioneel en relationeel vlak. Overspel kan een relatie zodanig onder druk zetten dat er overgegaan wordt tot een echtscheiding. Daarentegen kan het ook een ‘eye opener’ zijn voor de partners om hun relatie onder de loep te nemen en, bijvoorbeeld door middel van relatietherapie, weer nader tot mekaar te komen. 

Of overspel daadwerkelijk tot een breuk leidt of niet, het is in ieder geval een ingrijpende gebeurtenis die de nodige emoties met zich meebrengt. Onze bemiddelaars kunnen partners ondersteunen om, samen via bemiddeling of individueel via coaching, na overspel een nieuwe weg te zoeken.

 

Continue reading
5595 Hits
0 Comments

Het onderhoudsgeld wordt niet betaald: wat nu?

Bij overeenkomst of vonnis werd vastgelegd dat u recht heeft op een maandelijkse alimentatie of onderhoudsgeld (voor uzelf en/of de kinderen). Uw ex-partner heeft al een tijdje niet meer betaald, te weinig betaald of weigert van bij het begin al om te betalen. Wat kan u dan ondernemen?

We zetten hieronder drie mogelijkheden op een rijtje:

 

1. Bemiddeling

U kan in eerste instantie proberen er met de andere partij over te praten. Indien het moeilijk is om dit gesprek alleen aan te gaan, kan u hiervoor beroep doen op een bemiddelaar. Deze kan jullie dan begeleiden bij het zoeken naar een oplossing en het maken van afspraken over de betaling van de alimentatie.

2. Gerechtsdeurwaarder

Vervolgens, wanneer communiceren met de andere partij niet lukt, kan u de overeenkomst of het vonnis laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. 

Om een deurwaarder in te schakelen, zal u eerst een voorschot op de kostprijs moeten betalen. Dit voorschot krijgt u later terugbetaald maar enkel nadat de gerechtsdeurwaarder erin geslaagd is bepaalde sommen te recupereren bij uw ex-partner. 

Een gerechtsdeurwaarder inschakelen is dus niet zonder risico: indien de tegenpartij geen geld heeft of beweert niets te hebben, zal de deurwaarder er ook niets kunnen gaan ‘halen’: u zal geen alimentatie ontvangen én ook alleen opdraaien voor de kosten voor de deurwaarder.

3. Dienst voor Alimentatievorderingen

Een derde mogelijkheid is beroep doen op de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën en kan gezien worden als een neutrale schakel tussen diegene die onderhoudsgeld krijgt en diegene die onderhoudsgeld moet betalen.

DAVO kan:

1. trachten de achterstallen (= de niet betaalde alimentatiegelden) in te vorderen van uw ex-partner

2. voorschotten uitbetalen op het lopende onderhoudsgeld (= wat nu (nog) betaald moet worden). 

>>>Opgelet: DAVO betaalt alleen voorschotten voor op onderhoudsgeld voor de kinderen  én enkel op lopend onderhoudsgeld (= niet op achterstallig geld!) 

Iedereen kan via DAVO trachten om het achterstallige geld alsnog uitbetaald te krijgen. Zoals hierboven reeds gezegd, zal DAVO u echter geen voorschotten op dit achterstallige geld uitbetalen. Dit betekent dat DAVO u de achterstallen pas kan doorstorten nadat deze betaald werden door de andere partij. 

Meer weten over de werking van DAVO en de voorwaarden waaraan u dient te voldoen? Surf naar  http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/onderhoudsgeld/davo

 

Continue reading
1860 Hits
0 Comments

Hoe snel kan ik gescheiden zijn?

Twee soorten echtscheiding

Het is allereerst belangrijk een onderscheid te maken tussen de ‘Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)’ en de ‘Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)’.

Echtscheiding door onderlinge toestemming is de eenvoudigste vorm van echtscheiding en kan relatief vlot verlopen indien de echtgenoten erin slagen om samen goede afspraken te maken. Het is steeds bij deze vorm van echtscheiding dat onze erkende familiale bemiddelaars partijen kunnen ondersteunen om dergelijk proces samen tot een goed einde te brengen.

Wanneer het echter niet meer mogelijk is voor echtgenoten om nog samen afspraken te maken, dan kan een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting worden aangevraagd. In de volksmond wordt dit soms ook wel eens een ‘vechtscheiding’ genoemd. 

Hieronder wordt verder ingegaan op de echtscheiding onderlinge toestemming, aangezien het binnen dit soort echtscheiding is dat onze bemiddelaars opereren om partijen samen tot goede afspraken te laten komen.

 

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Bij de echtscheiding door onderlinge toestemming worden achtereenvolgens een aantal stappen doorlopen:

1.Opstellen van de EOT overeenkomst (gemiddelde duur 4-6 weken)

De familiale bemiddelaar ondersteunt en begeleidt echtgenoten in het maken van goede afspraken, zowel aangaande het materiële gedeelte (vermogen, onroerend goed, verdeling inboedel) als aangaande het familiale gedeelte (regeling betreffende de kinderen). Deze afspraken worden nadien door de bemiddelaar vastgelegd in de EOT overeenkomst.

Indien er een onroerend goed (zoals de gezamenlijke gezinswoning) verdeeld dient te worden, zal de tussenkomst van een notaris noodzakelijk zijn om dit bij notariële akte te regelen. De bemiddelaar begeleidt ook dit proces dat vaak parallel met de bemiddeling verloopt. 

2. Neerlegging verzoekschrift tot echtscheiding

Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt vervolgens, samen met de bijlagen (zoals de EOT overeenkomst en afschrift van notariële akte) door de bemiddelaar neergelegd op de griffie van de Familierechtbank. 

3. Verschijnen voor de rechter (1 maand)

Beide partijen moeten volgens de wet binnen de maand na de neerlegging van het verzoekschrift opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen.

Indien partijen echter op het ogenblik van neerlegging meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven (= op aparte adressen ingeschreven staan), dan zal er geen persoonlijke verschijning van de echtgenoten meer vereist zijn. 

4. Definitieve echtscheiding (2 maanden)

De rechter zal het vonnis uitspreken en de kennisgeving (betekening) daarvan wordt aan partijen opgestuurd. Er kan nog gedurende één maand in beroep gegaan worden. 

Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (de uitspraak is dan definitief en niet meer vatbaar voor hoger beroep), wordt het vonnis door de rechtbank opgestuurd naar de dienst burgerlijke stand van de gemeente. Deze zal dit binnen één maand overschrijven in het register van de burgerlijke stand. Wanneer dat gebeurd is, is de echtscheiding ook van kracht tegenover derden.

Besluit

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen echtgenoten dus op enkele maanden, en in het beste geval na ruim 4 maanden, gescheiden zijn.

 

Continue reading
1828 Hits
0 Comments

De deontologie van de familiale bemiddelaar

De belangrijkste deontologische principes van de bemiddeling zijn de neutraliteit, de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid en het beroepsgeheim van de bemiddelaar. 

Neutraliteit

De bemiddelaar neemt geen standpunt in ten voordele of ten nadele van een partij. Hij werkt volgens het principe van de meerzijdige partijdigheid, wat wilt zeggen dat de bemiddelaar de belangen behartigt van beide partners en niet de belangen van één van hen. Doet hij dit toch, dan zal hij het vertrouwen van zijn cliënten verliezen.

Daarnaast moet de bemiddelaar zich er steeds voor behoeden dat er geen belangenconflict speelt. Zo mag hij niet bemiddelen tussen eigen familieleden of vrienden en dient hij zich uiterst terughoudend op te stellen bij het aanvaarden van een bemiddeling tussen cliënten die hij vroeger reeds in een andere hoedanigheid begeleid heeft (bv als advocaat of psycholoog). 

 

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

De vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim vloeien beiden voort uit artikel 1728 van het Gerechtelijk wetboek.

De bemiddelaar is steeds gebonden aan het beroepsgeheim. Hij mag niets van wat hij tijdens de bemiddeling verneemt, noch informatie over de bemiddeling, openbaar maken. Hij kan ook niet als getuige opgeroepen worden voor de Rechtbank met betrekking tot de feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling. Indien hij zijn beroepsgeheim schendt, kan hij strafrechtelijk vervolgd worden.

De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt echter niet alleen voor de bemiddelaar, maar ook voor de partijen! Dit houdt in dat partijen documenten of stukken die opgesteld werden tijdens de bemiddeling niet openbaar mogen maken. Wanneer zij die toch zouden gebruiken voor bijvoorbeeld een Rechtbank dan kunnen zij tot schadevergoeding veroordeeld worden.

 

Vrijwilligheid

Het al dan niet opstarten van een bemiddeling dient de vrije keuze van elk van beide partijen te zijn. De bemiddelaar zal die vrijwilligheid ook steeds aftoetsen tijdens het eerste inleidende gesprek. Daarnaast staat het iedere partij vrij om de bemiddeling op eender welk moment te beëindigen. Er kan enkel bemiddeld worden als beide partijen daar achter staan én voor zolang zij daar beiden achter staan. 

 

Continue reading
1683 Hits
0 Comments

De partijen zijn het eens dus de bemiddelaar schrijft het op?

Wanneer koppels uit elkaar gaan en er regelingen getroffen dienen te worden m.b.t. de woning, de financiën en de kinderen, zal het doel van de bemiddeling uiteraard zijn om tot goede afspraken daaromtrent te komen die nadien door de bemiddelaar in een juridisch sluitende overeenkomst opgenomen worden. Dit betekent echter niet dat de bemiddelaar zomaar blindelings ieder akkoord neerpent!

 

Een goed akkoord

Een akkoord tussen partijen dient door de bemiddelaar gerespecteerd te worden, in die zin dat hij niet inhoudelijk mag tussenkomen. Hij mag zijn eigen visie niet laten meespelen en zijn eigen mening heeft geen plaats binnen de bemiddeling. 

Het is tegelijkertijd echter ook de taak van de bemiddelaar ervoor te zorgen dat het bereikte akkoord een goed akkoord is. Een goed akkoord is een akkoord waarin niet alleen de belangen van partijen, maar ook die van de kinderen, opgenomen worden. De bemiddelaar dient de belangen van alle betrokkenen te behartigen en erover te waken dat de uiteindelijke overeenkomst evenwichtig en met respect voor ieders noden en behoeften opgesteld is.

1. Het belang van de kinderen

Het belang van de kinderen dient daarin steeds meegenomen te worden en dit durven ouders soms wel eens over het hoofd zien. 

Een voorbeeldje:

Els en Piet komen binnen bij de bemiddelaar met de boodschap: “We hebben alles al eerlijk verdeeld en we gaan co-ouderschap doen (week-week) want dat is voor iedereen het eerlijkste”. De bemiddelaar kan dan even op de rem trappen en met de ouders gaan exploreren of dergelijke verblijfsregeling ook ‘eerlijk’ is voor de kinderen en m.a.w. voldoende rekening houdt met hun belangen, behoeftes en noden (leeftijd, afstand tussen de twee woningen, sociaal netwerk van de kinderen, mogelijkheid om hobby’s verder te zetten, etc.). 

De kinderen zijn vaak een onzichtbare partij aan tafel en het is de taak van de bemiddelaar ervoor te zorgen dat ook de stem van de kinderen voldoende vertegenwoordigd wordt doorheen de bemiddeling.

2. Evenwichtig

Het komt voor dat er een zekere machtsongelijkheid bestaat tussen de twee (ex-)partners. De bemiddelaar zal er dan voor moeten zorgen dat desalniettemin de belangen van elk van hen aan bod kunnen en mogen komen. Hij zal proberen op één of andere wijze het evenwicht te herstellen zodat partijen vanuit een gelijkwaardiger positie tot evenwichtige afspraken kunnen komen.

 

Besluit 

In die optiek is de bemiddelaar noch de griffier noch de notaris van zijn cliënten. Hij is de bewaker van de evenwichtigheid van het bemiddelingsproces en dient erover te waken dat de belangen van alle betrokkenen voldoende vertegenwoordigd zijn in de bemiddelde overeenkomst.

Dit is ook de filosofie van de leden van ons Bemiddelingsteam.

 

Continue reading
1525 Hits
0 Comments

Familierecht verouderd?

Familierecht verouderd?

Te lezen in De Standaard van vrijdag 5 februari: Het familierecht voldoet niet meer aan de hedendaagse samenleving. Dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof in de zaal Boël. 

Ik las met interesse het interview met hoogleraar en advocaat Frederik Swennen. “In de handboeken van familierecht wordt het gezin dikwijls nog voorgesteld als het traditionele huwelijkse gezin met een mooie stamboom”, aldus professor Swennen.

Deze omschrijving dekt niet meer de lading, dat zien wij als bemiddelaars ook heel regelmatig. Er zijn gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht, er zijn nieuwsamengestelde gezinnen, er zijn ouders die apart wonen, enz. Die staan vaak juridisch in de kou.

 

Grondige herziening

Swennen pleit voor een grondige herziening van het familierecht. Wij vermelden hier enkele punten die ik als bemiddelaar ook een goede zaak zou vinden:

 

# Maak meerouderschap mogelijk. Er zou bijvoorbeeld een juridische vader kunnen zijn die het ouderschap op zich neemt, naast een biologische erkenning van de verwekker, die misschien slechts een beperkte opvoedingsrol opneemt of helemaal geen.

Alle situaties waar meer dan twee volwassenen beslissen om samen een kind groot te brengen zouden op die manier kunnen erkend worden. Zoals bijvoorbeeld ook nieuwsamengestelde gezinnen waarbij een of twee stiefouders de kinderen mee opvoeden.

 

# Neem het ouderschapsproject als vertrekpunt, en niet het huwelijk of de relatie. Twee of meer volwassenen zouden bij de burgerlijke stand een ouderschapsverklaring kunnen afleggen, waarbij ze duidelijk weten wat hun ouderlijke plichten en rechten zijn. Dit onafhankelijk van de relatie tussen de volwassenen.

 

# En een heel belangrijke naar mijn mening: Schaf de discriminatie van de kinderen af.

Als getrouwde ouders met onderlinge toestemming uit de echt scheiden moeten ze een overeenkomst opmaken waarin ze ook ouderschapsregeling moeten opnemen. Dit kan echter in het nadeel zijn van de kinderen. Scheiden is vaak heel heftig, met veel emotionele pijn tussen de ouders. Kinderen worden dan soms als pasmunt gebruikt in de ‘packagedeal’ die ouders bij een scheiding met onderlinge toestemming moeten sluiten. De vrouw neemt bijvoorbeeld genoegen met minder alimentatie als ze de kinderen meer bij zich krijgt.

Beter zou zijn om het beëindigen van de relatie en ouderschap van elkaar los te koppelen en apart te regelen. 

 

Ik hoop dat de wetgever deze suggesties van professor Swennen meeneemt in een volgende hervorming van het familierecht en een hervormingscommissie benoemt om deze materie aan te passen aan de huidige samenleving.

 

Auteur: Sofie-Ann Bracke

erkend familiaal bemiddelaar

 

 

Continue reading
1922 Hits
0 Comments

vier manieren om op iemand te wachten

wachten

1. Zittend. Denkend aan liggen. Je handen

strijken rimpels in het tafellaken glad

rond een gerecht dat moeilijk en te veel

voor twee en niet als op het plaatje is,

maar ruikt, het ruikt de ramen uit, het

doet zijn best niet in te zakken, zoals

een ingehouden buik niet bol te zijn -

ook andersom is vergelijken.

 

2. Lopend. Bijvoorbeeld naar de ramen

en terug en toch weer naar de ramen,

omdat geluid zich buigt naar wat je

horen wilt, maar het niet is. Er danst

een stoet voorbij, verklede mensen die

iets onverstaanbaars juichen, van elkaar

goed weten hoe ze heten en te kijken

dansen dat je kijken moet.

 

3. Staand. Bij een ingang, uitgang waar je zei

dat, maar er zijn er drie, je weet niet meer

of die of deze. Van blijven staan komt

niemand tegen, maar met bewegen

wordt haast bereikt wat net verdween.

Zeker nog niet gezegd wie blijft en wie

beweegt en wie dan wie wanneer

en van hoe ver weer ziet.

 

4 Niet.

 

 

Gedicht van Joke Van Leeuwen

Beeld van Edward Hopper

Continue reading
1841 Hits
0 Comments

Aan alle gescheiden ouders - leestip

Zeer verfrissend en vernieuwend want in dit boek worden kinderen van gescheiden ouders zelf aan het woord gelaten. 

Het boek vertrekt vanuit de persoonlijke beleving van de kinderen, wat maakt dat dit een echte eye-opener is over hoe kinderen een scheiding beleven en wat hun noden zijn. 

Ook leuk is dat in het boek af en toe oefeningen staan waar ouders zelf mee aan de slag kunnen. Dit maakt alles zeer tastbaar en onmiddellijk toepasbaar op het dagelijkse leven van gescheiden ouders en hun kinderen. 

De korte getuigenissen van de kinderen waarmee dit boek doorspekt is, maakt dat dit boek er zich perfect toe leent om tussendoor even vast te pakken wanneer je er tijd voor hebt. 

Dit boek werd o.a. geschreven door Marsha Pinedo, oprichtster van Villa Pinedo , een platform waar kinderen van gescheiden ouders het woord nemen. Het is zeker ook de moeite waard om op hun website www.villapindo.nl eens een kijkje te gaan nemen.

 

Continue reading
1969 Hits
0 Comments

Het Stiefparadijs - leestip

Er verschijnen erg veel boeken over nieuw samengestelde gezinnen. En soms is het moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Maar dit boek van Gideon De Haan & Violet Falkenburg is een aanrader.

boekcover het stiefparadijs

Het geeft door veel verschillende korte hoofdstukken te gebruiken informatie over bijna alle  onderwerpen die je best overdenkt vooraleer een nieuw samengesteld gezin te starten. De korte stukken tekst, eerder vergelijkbaar met artikels dan met hoofdstukken, zorgen ervoor dat je dit boek perfect tussendoor kan lezen.

Als er mensen in mijn praktijk vermelden dat ze een nieuwe partner hebben en denken over samenwonen, is dit één van de eerste boeken die ik aanraad.

Het enige minpuntje is dat de juridische informatie in het laatste hoofdstuk enkel toegespitst is op Nederland... opletten geblazen voor de Belgische lezer dus, er zijn wel degelijk verschillen!

Tags:
Continue reading
2063 Hits
0 Comments

Brief aan de stiefmoeder van mijn dochter (2)

De relatie tussen een moeder en een stiefmoeder is vaak gecompliceerd.

De Amerikaanse Candice Curry doorbreekt de mythe van 'the evil stepmom' met onderstaande brief die ze stuurde naar de stiefmoeder van haar dochter. Hieronder het tweede deel van haar brief:

 

"Je hebt onze dochter vanaf dag 1 aanvaard en je houdt onvoorwaardelijk van haar en haar vader. Dat is een groot geschenk voor ons allemaal. Je betrekt onze dochter in alles wat je doet en je geeft ons meisje het gevoel dat ze geliefd en aanvaard is. Haar relatie met haar vader is belangrijker dan die van jullie als man en vrouw en daar is veel moed voor nodig.


Vanaf het moment dat haar vader en ik beslisten om te scheiden, wist ik dat er momenten zouden komen dat ik er niet zou zijn als zij me nodig had. Ik ben dankbaar dat je er voor haar bent wanneer ik afwezig ben. Dat je haar nooit afwijst, ondanks al haar tienerkuren. Ook als onze dochter bij haar vader is, heeft ze een mama nodig en je doet dat schitterend.


Je hebt altijd mijn positie als moeder gerespecteerd. Je raadpleegt mij altijd of je wel de juiste beslissing neemt. Ik weet dat onze situatie zeldzaam is. Het gebeurt niet zo vaak dat een moeder en een stiefmoeder smsjs naar elkaar sturen, om te zeggen dat ze mekaar graag zien. Je bent een cadeau.


Onze dochter zal een betere vrouw worden dankzij jou. Ze zal opgroeien met meer liefde dan ik me ooit had kunnen inbeelden. Het was niet haar keuze om gescheiden ouders te hebben en ik zou het ook geen enkel ander kind toewensen. Desondanks ben ik zo dankbaar dat ze nu vier ouders heeft die van haar houden en haar respecteren.


Ik beschouw jouw niet als een ‘invaller’ voor de momenten dat ik er niet ben. Jij bent haar moeder als ze bij jou is en als ze bij mij is. Ze is steeds opgetogen om haar verhalen tegen jou aan de telefoon te kunnen vertellen wanneer ze bij mij thuis is en dat doet mijn hart bijna uit mijn borstkas springen van geluk. Ik ben zo trots iedere keer dat je jouw armen spontaan om me heen slaat om me een dikke knuffel te geven wanneer we mekaar zien.


Ik ben me ervan bewust hoe het overkomt wanneer een moeder de stiefmoeder van haar kind niet emotioneel kan accepteren. Ik ben erg dankbaar dat wij in staat zijn om ons daarboven te zetten en te doen wat echt goed is voor onze dochter. Dank je dat je volwassen en respectvol genoeg bent om samen met mij een kind op te voeden.


Ik beloof om nooit jouw rol in haar leven te minimaliseren of je het gevoel te geven dat je haar moeder niet bent. Ik beloof je haar op te voeden om dankbaar te zijn met twee sterke, dappere vrouwen in haar leven die moed hebben om haar samen te bemoederen. Ik hoop dat onze dochter nooit in dezelfde situatie verzeild raakt, maar ik beloof wel een voorbeeld te zijn voor wat co-ouderschap zou moeten zijn.

Je bent een zeldzame en mooie schat."

 

Bron: womenwithworth.wordpress.com en www.hln.be

Continue reading
2862 Hits
0 Comments

Brief aan de stiefmoeder van mijn dochter (1)

 

De relatie tussen een moeder en een stiefmoeder is vaak gecompliceerd.

De Amerikaanse Candice Curry doorbreekt de mythe van 'the evil stepmom' met onderstaande brief die ze stuurde naar de stiefmoeder van haar dochter. Hieronder alvast het eerste deel van haar brief:

 

"Aan de stiefmoeder van mijn dochter.


Ik heb jou nooit hier gewild. Jij maakte simpelweg nooit deel uit van mijn planning. Toen ik opgroeide en over mijn toekomstige familie droomde, hoorde jij daar nooit bij. Ik wou geen hulp van een andere vrouw om mijn kind op te voeden. Het plan was dat mijn familie zou bestaan uit mezelf, een vader en onze kinderen maar niet met jou erbij. Ik betwijfel of jij mij ooit in je leven wilde. Ik betwijfel of jij plande over iemand anders zijn kind te moederen. Ik durf te wedden dat jouw plan was dat jouw familie zou bestaan uit jezelf, een vader en jullie kinderen maar niet met mij of mijn dochter erbij. Ik durf ook bijna te wedden dat je ervan droomde om moeder te worden door zelf te bevallen en niet louter door te trouwen met iemand. Ik ben vrij zeker dat jij nooit gepland hebt dat ook ik deel uit zou maken van jouw plaatje.


Maar God heeft een plan dat onze eigen planning overstijgt en toen mijn kleine familie uiteen viel in twee families, wist ik dat jij vroeg of laat zou komen.


In mijn gedachten was jij een vreselijk monster en mijn dochter zou nooit willen dat je haar zou bemoederen, nooit! Ik hoopte dat jij onaantrekkelijk zou zijn en wenste dat mijn dochter nooit naar jou zou opkijken. Haar vader zou beseffen dat hij genoegen zou nemen met minder. Het kwaad broedde in mij omdat ik nooit geconfronteerd wou worden met het feit dat een andere vrouw mijn kind zou bemoederen in mijn afwezigheid.


En toen was je daar opeens.


Ik moet toegeven dat, toen ik je voor de eerste keer ontmoette, je totaal niet was wat ik verwacht had en een steek van jaloezie door mijn lijf schoot. Je werd verondersteld afstotelijk te zijn, weet je nog? Maar dat was je niet, je was adembenemend mooi. Je werd verondersteld een oude heks te zijn, weet je nog? Maar dat was je niet, je was een lieve, jonge vrouw.


Mijn plan was mislukt.


Van je gezicht kon ik aflezen dat het voor jou even zwaar en moeilijk was om mij te ontmoeten als voor mij om jou te ontmoeten. Mijn hart werd onmiddellijk zachter. Jouw vervloekte vriendelijke glimlach ook! Ik was van plan om jou hartgrondig te haten. Waarom stuurde je mijn plan nu zo in de war?!


Ik wou jou haten maar jij maakte dat onmogelijk en al gauw werd ik dankbaar dat jij er was."

 

Bron: womenwithworth.wordpress.com en www.hln.be

Continue reading
2466 Hits
0 Comments

Kan een bemiddelaar me helpen het achterstallige onderhoudsgeld in te vorderen bij mijn ex-partner?

Neen. Onze bemiddelaars kunnen voor u wel het achterstallige bedrag berekenen maar voor de invordering ervan dient u zich te wenden tot DAVO.

DAVO

DAVO is de Dienst voor Alimentatievorderingen en is een onderafdeling van de Federale Overheidsdienst Financiën. Indien de alimentatie niet betaald wordt, zal DAVO, onder bepaalde voorwaarden, een deel van het onderhoudsgeld betalen aan de onderhoudsgerechtigden (de andere ouder of het kind). Vervolgens zal Davo trachten het achterstallige onderhoudsgeld in te vorderen bij de (ex-)partner of ouder.

 

Invordering

Om hulp te krijgen van Davo bij de invordering van het onderhoudsgeld en de achterstallen, moeten volgende drie voorwaarden vervuld zijn:


1. je moet in België wonen
2. het onderhoudsgeld moet in de 12 maanden voor de aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn.
3. het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een vonnis of in een document met dezelfde kracht als een vonnis.

 

Voorschotten

 Om voorschotten te kunnen ontvangen op het onderhoudsgeld voor je kind(eren), moet er ook nog aan een bijkomende vierde voorwaarde voldaan zijn:


4. het bedrag van uw netto maandelijkse bestaansmiddelen mag, voor het jaar 2015, niet hoger zijn dan 1.800 euro (in voorkomend geval verhoogd met 66 euro per kind ten laste)

 

Aanvraag en info

Een aanvraag kan je indienen met het formulier dat je vindt op de website van DAVO: www.secal.belgium.be

Voor meer informatie betreffende dit thema, kan u doorklikken naar volgend blogartikel: Onderhoudsgeld niet betaald

De bemiddelaars van ons team geven u graag meer informatie.

 

Auteur:

Marie BAERTEN

Erkend familiaal bemiddelaar

Tags:
Continue reading
2324 Hits
0 Comments

Wat is het verschil tussen een Ouderschapsovereenkomst en een Ouderschapsplan?

Er kan soms nogal eens verwarring ontstaan over de begrippen ‘ouderschapsovereenkomst’ en ‘ouderschapsplan’. Wat wordt er precies mee bedoeld?


Ouderschapsovereenkomst


Indien je gehuwd bent, en wilt scheiden via een EOT, dan ben je wettelijk verplicht een schriftelijke Ouderschapsovereenkomst op te stellen.

Een Ouderschapsovereenkomst omvat alle regelingen betreffende de minderjarige kinderen. Wettelijk behelst dit drie grote delen: de regeling van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de kostenregeling.


De Ouderschapsovereenkomst wordt in een EOT door de rechter gehomologeerd (bekrachtigd) in een vonnis en is dus juridisch afdwingbaar.


Een ander woord dat voor Ouderschapsovereenkomst gebruikt wordt is Familierechtelijke Overeenkomst. Toch klopt dit niet helemaal. De Familierechtelijke Overeenkomst is breder dan een Ouderschapsovereenkomst sensu stricto, aangezien in een Familierechtelijke Overeenkomst soms ook nog de afzonderlijke verblijfplaats van de partners en/of een persoonlijk onderhoudsgeld opgenomen wordt.


Ouderschapsplan


Het Ouderschapsplan maakt inherent deel uit van de Ouderschapsovereenkomst. Het is, naast gezag, verblijf en kosten, het vierde grote deel van deze overeenkomst.


In het ouderschapsplan worden onderlinge afspraken tussen vader en moeder met betrekking tot de opvoeding van de kinderen vastgelegd. Het betreft regelingen over de omgang met elkaar en met de kinderen, met het oog op de maximale behartiging van de belangen van hun kinderen. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld afspreken in de mate van het mogelijke samen naar oudercontacten te gaan, samen naar opendeurdagen te gaan in het kader van het kiezen van een school, samen de communiefeesten of lentefeesten te organiseren, etcetera.

Het gaat dus om een moreel engagement tussen vader en moeder betreffende het opnemen van hun rol als ouders na echtscheiding.

Het ouderschapsplan is (nog) niet wettelijk verplicht in België (in tegenstelling tot Nederland) maar wordt door de bemiddelaars van ons team desalniettemin steeds mee opgenomen als essentieel onderdeel van de Ouderschapsovereenkomst en Familierechtelijke Overeenkomst.

 

Auteur: Marie BAERTEN

erkend familiaal bemiddelaar

Continue reading
3344 Hits
0 Comments

Wat betekent het begrip 'bird-nesting'?

Begripsbepaling


Bij een ‘klassieke’ of ‘traditionele’ verblijfsco-ouderschapsregeling  of bilocatie zijn het de kinderen die op-en-neer gaan tussen twee huizen. De kinderen verblijven de ene week bij mama, om daarna te verhuizen naar papa, daar een week te verblijven om dan opnieuw naar mama te verhuizen enzoverder enzovoort.


Bij bird-nesting wordt dit principe doorbroken: het zijn niet de kinderen, maar wel de ouders die iedere week hun koffers pakken en op-en-neer reizen.


Voordelen


De voordelen van dit systeem zijn duidelijk.


 Allereerst kunnen de kinderen op die manier blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving (zelfde huis, zelfde school, zelfde vriendenkring) zonder zich te moeten ‘opsplitsen’ tussen mama’s woning en papa’s woning. Bovendien kunnen hierdoor de meeste dag- en weekroutines behouden worden. 


Daarnaast wordt op die manier vermeden dat kinderen iedere week hun valies moeten maken en soms zelfs met een valiesje naar school moeten, iets wat toch niet altijd gemakkelijk is. We maken onze koffers als we op vakantie gaan, ‘weg van thuis’. Dit kan bij kinderen het gevoel teweeg brengen nergens een echte thuisbasis te hebben en continu onderweg te zijn.


Tenslotte blijven op die manier alle spullen, kleding, speelgoed, knuffels,… op één plaats waardoor er niets ‘vergeten’ kan worden en er dus geen conflicten kunnen ontstaan over een onvolledig gepakte valies of achtergelaten kledij, enzovoort. Kinderen behouden hun eigen kamer, met al hun vertrouwde spullen en moeten niet iedere week nadenken: ‘wat ga ik meenemen naar mama/papa?’.

 

Nadelen


Betekent dit dat bird-nesting enkel voordelen biedt?

Neen. Eén zeer groot nadeel is het aanzienlijke kostenplaatje. Niet alleen blijft de gezinswoning behouden in onverdeeldheid met alle kosten die daarmee gepaard gaan (afbetaling hypotheek, brandverzekering, nutsvoorzieningen,..), maar daarnaast moet ook elk van beide ouders een eigen woonst voorzien. In plaats van twee verblijven, zijn er in dit systeem dus drie. Het mag duidelijk zijn dat het lang niet voor alle koppels financieel haalbaar is om een eigen appartement, huis of studio te hebben en daarnaast ook nog te blijven betalen voor het behoud van de gezinswoning. Een mogelijke oplossing is dat de ouders om kosten te besparen bij familie of vrienden verblijven maar evident is dat zeker niet.


Een ander nadeel van bird-nesting ligt hem aan de praktische  kant: de ene ouder dient de woning achter te laten voor de andere ouder. Hierover moeten in principe zeer concrete afspraken gemaakt (kunnen) worden. Zoals wat met het poetsen, wat lakens en beddengoed, de was van de kinderen enz…. Ook dienen er afspraken gemaakt te worden omtrent de voorraad in de kasten en in de koelkast.
Veelal gebeurt het dat dergelijke afspraken niet gemaakt worden of niet nageleefd worden en de ouder komt dan in een ongepoetst en onopgeruimd huis wijl deze ouder zelf al bij het verlaten van de woning alles netjes in orde had gebracht. De andere ouder vult telkens voor het verlaten van de woonst de voorraad aan en zorgt voor een volle koelkast en fruit op de tafel. Als deze ouder terug zelf in de woning trekt is alles leeg en moeten er inkopen gedaan worden. Dit wekt al gauw irritaties op en kan leiden nieuwe spanningen en ruzies tussen de ouders.
In veel gevallen komen de ouders inderdaad dezelfde moeilijkheden terug tegen dan wanneer ze nog samen waren. Dit is een aspect dat ook zeer zeker verdisconteerd dient te worden.

 

Conclusie


Bird-nesting is dus zeker niet eenvoudig en niet voor iedereen haalbaar . De bemiddelaars van ons team begeleiden u graag bij het bestuderen en beslissen welke verblijfsregeling voor u, en nog belangrijker, voor de kinderen,  de meest wenselijke is.

 

Auteur: Marie BAERTEN

Erkend familiaal bemiddelaar

Continue reading
4519 Hits
0 Comments

Patronen om in een relatie te staan - deel 3

Patronen om in een relatie te staan

PATROON C : Beide partners trekken zich terug

Patronen om in een relatie te staanDit is de slechts mogelijke situatie om herstel nog mogelijke te maken.  Beide partijen stappen uit de dialoog en gaan elk hun weg.  

Het is duidelijk dat als dit lang aansleept, de relatie op sterven na dood is.  De verbinding tussen beide partners is op dat moment weg.  Ze hebben het beide opgegeven om te vechten voor de relatie, het vertrouwen is bij beiden zoek en geen van beiden durft de eerste stap te zetten om zich kwetsbaar op de stellen.  Veelal kan hier enkel nog een relatietherapeut baten in de hoop dat beiden toch nog dat gemeen hebben, dat ze beiden nog de relatie nieuw leven wensen in te blazen.  

Is één van beide partijen hiertoe niet meer bereid, dan is dit de facto het einde van de relatie.

Dan kan Bemiddeling een goede optie zijn om toch zonder vechten en kleerscheuren uit de relatie te stappen, al is het maar in het belang van de kinderen.  Kinderen worden vooral geschaad door ruzie tussen de ouders in het gezin of ruzie tussen de ex-partners na scheiding.  De scheiding komt op het moment hard aan bij de kinderen, maar laat geen diepe sporen na op lange termijn bij de kinderen. Voortdurende conflicten daarentegen laten duidelijke sporen na bij de kinderen en kunnen hun hun ganse leven parten spelen.

Continue reading
2112 Hits
0 Comments

Patronen om in een relatie te staan - deel 2

Patronen om in een relatie te staan

PATROON B  : Eén van de partners ‘valt aan’, de andere ‘trekt zich terug’.

Herkent u zich hierin ?  

De éne partner A wil iets bekomen van de andere partner ; de andere partner zegt niet ja/niet neen en mompelt maar wat.

Partner A is gefrustreerd omdat hij/zij niet wordt gehoord en gaat zijn stem verheffen en wordt aldus de aanvallende partner.  De andere partner B heeft dit wel al meermaals gezien en is het beu te strijden en trekt zich terug met slaande deuren.  Partner A rent er achteraan, zijn argumenten uitschreeuwend.  

Patronen om in een relatie te staan

Tot een dialoog komt het niet.  Vaak trekt een partner zich terug (partner B) omdat hij/zij denkt dat het toch allemaal zijn schuld is in de ogen van de ander en dat hij/zij nooit iets goed kan doen.

Zijn/haar vertrouwen is er niet meer, hij/zij voelt zich onveilig.  De aanvallende partner A bekomt op die manier niets meer van B en gaat meer en meer in de aanval om toch een reactie bij B te ontlokken. En zo gaat het van kwaad naar erger.

Zo’n vicieuze cirkel kan enkel worden doorbroken als partner B eerst weer vertrouwen krijgt in de relatie, zodat hij/zij terug in dialoog kan gaan met partner A.  Dit is al veel moeilijker voor paren om te doen, dat vertrouwen herstellen bij de vluchtende partij en vaker al moet men beroep doen op een relatietherapeut die ook weer de onderlinge behoeften en angsten zal proberen bloot te leggen.

Belangrijk is dat men zeker niet in Patroon C vervalt.

 

Continue reading
2191 Hits
0 Comments

Patronen om in een relatie te staan - deel 1

Patronen om in een relatie te staan

In een vorig blognummer ivm relatieconflicten (‘relatie versus inhoud’), zijn we dieper ingegaan op het belang van het kijken welke behoefte eigenlijk onderliggend ligt van de stellingen waarover beide partners strijden, en niet om op inhoudelijk vlak te blijven communiceren, daar dit het conflict vaak doet escaleren.

Hieraan gelinkt kunnen we ook 3 types van conflictpatronen benoemen die steeds wederkeren in eenders welk relatie conflict.  Men kan in een relatie ook overschakelen van het éne naar het andere patroon.

Patronen om in een relatie te staan

PATROON A : Beide partners gaan in de aanval bij een conflict.

Herkent u zich hierin ?  

Het is als 2 kemphanen die elkaar bevechten.  Ieder komt met zijn eigen argumenten, naar de argumenten van de ander wordt er nauwelijks geluisterd.  In het beste geval hoort men het argument, maar men wil er niet op ingaan en staat al klaar met zijn argument.  

De partner voelt zich niet gehoord en herhaalt opnieuw zijn argument etc.  

Dit is dus een vicieuze cirkel waarbij men er alleen uitkomt als men stopt met argumenteren en luistert naar de boodschap van de ander.

Doordat er geluisterd wordt naar de ander, voelt deze zich gehoord, kan stoom aflaten en dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat ook deze partner kan luisteren naar wat de eerste te zeggen heeft.  Zo doorbreekt men de vicieuze cirkel.  Wat zich daarna afspeelt, leest u in de eerdere blog (‘Relatieconflict : relatie versus inhoud’).  

Als de vicieuze cirkel niet doorbroken wordt, kan men ook in patroon B vervallen.

Continue reading
2192 Hits
0 Comments

Relatieconflicten: Inhoud versus relatie - deel 2

Relatieconflicten: Inhoud versus relatie - deel 2

Vorige week lazen we het verhaal van Lut en Piet... hier kan je het vervolg lezen.

Zouden beiden hun onderliggende redenen en gevoelens en angsten uitspreken, dan zouden ze beide inzien wat er eigenlijk achter het conflict ligt.  Lut zou dan aan Piet kunnen zeggen dat ze hem sowieso graag ziet, of hij nu beslist of niet.  En Piet zou kunnen zeggen dat hij Lut zeker waardeert om alles wat ze doet.  Door dit in te zien en te begrijpen van elkaar is het nu niet meer zo moeilijk om te beslissen.  Piet wil Lut gerust laten beslissen om zijn waardering voor haar extra in de verf te zetten en hij zal daardoor geen gezichtsverlies lijden.  Lut zal Piet extra dankbaar zijn en hem extra vertroetelen en hem haar liefde nog meer laten zien.

Dus beide partners zijn tevreden.  En vooral, ze hebben inzicht gekregen in wat de ander drijft en waarvoor hij/zij bang is.  Voortaan kunnen ze hier in de toekomst mee rekening houden en zo heel wat andere ruzies vermijden die aan dit thema zijn gelinkt.  En zo verdiept de band tussen beiden.

De moraal van het verhaal

Als je partner er een andere mening op na houdt dan jezelf, stel hem/haar dan de vraag vanwaar die mening komt en hoe belangrijk dit voor hem/haar is.  Hopelijk durft die andere partner zich kwetsbaar genoeg opstellen, om de ware gevoelens te laten zien die bij deze mening horen.  Ze vermijdt je een ruzie en wordt de relatie nog inniger.

Koppel

Hier komen we bij een gevoelig punt : ‘zich kwetsbaar opstellen in de relatie’. Enkel als je je partner durft laten zien wie je bent, wat je drijft, wat je angsten en behoeften zijn, kan de andere partner hier mee rekening houden.  Dit vergt een klimaat van veiligheid en vertrouwen tussen het koppel.  Heel veel mensen hebben echter geleerd (in de kindertijd of jeugd) dat zich kwetsbaar opstellen er vaak toe kan leiden dat je uitgelachen wordt of dat je het deksel op je neus krijgt.  Het vergt dus heel wat moed en vertrouwen om zo met de partner om te gaan.  En dit geldt voor beide partners.

Vandaar dat het zo belangrijk is dat als je partner zich kwetsbaar opstelt, om daar zeer zorgzaam mee om te gaan en dit te waarderen en te benoemen dat je dit waardeert.  Dat versterkt het gevoel van vertrouwen.

Omgekeerd, als er al vaker geruzied is en men begint op elkaar te schelden en elkaar verwijten te maken, dan is dat klimaat van vertrouwen snel zoek.  Het vraagt dan heel veel lef van één van de partners om toch te vertrouwen en zich open te stellen voor de ander.  Dit is namelijk de enige uitweg uit het conflict.  Is het wantrouwen na vele ruzies en jaren zo groot geworden, dan is het aartsmoeilijk om er als koppel nog zelf uit te geraken, en dan is de beste oplossing om naar een relatietherapeut te gaan.  Die kan dan een veilige omgeving creëren voor de partners om toch op dat niveau van gevoelens en behoeften te gaan communiceren, om zo de partners nieuwe methodes aan te reiken om in de toekomst weer zelf goed te kunnen communiceren.

Wacht hiermee niet te lang, want hoe langer de conflicten aanhouden, hoe kleiner het vertrouwen en als het vertrouwen en de liefde helemaal op zijn, dan is het te laat en is herstel quasi niet meer mogelijk.

 

Continue reading
2439 Hits
0 Comments

Relatieconflicten: Inhoud versus relatie

Relatieconflicten : inhoud versus relatie.

Relatieconflicten

 

Relatieconflicten zijn van alle tijden en iedereen krijgt er wel mee te maken.  Wat velen echter niet weten is dat er vaak steeds weerkerende patronen en kenmerken kunnen opgemerkt worden in een conflict.  Eens men zich bewust is van zo’n kenmerk of patroon, dan pas kan men het conflict pogen op te lossen.

Een voorbeeld :

Een belangrijk kenmerk van conflicten is dat het in het overgrote deel van alle conflicten meestal niet om de inhoud gaat van waarover partners strijden.  Het gaat echter wel om de relatie en hoe de partners de relatie zien en hoe ze zouden willen dat hun partner die relatie zou zien.

Piet en Lut ruziën over waar ze dit jaar op vakantie gaan.  Lut wil naar Italië en Piet wil naar Griekenland.  Geen van beiden wil toegeven en het komt tot een fikse ruzie.  U kan nu denken dat het in de ruzie werkelijk gaat om de vakantiebestemming, maar eigenlijk is dat bijzaak.

Waar het wel mogelijks wel om gaat is om hoe beide partners de relatie zien.  Piet is gewoon om de beslissingen te nemen en vindt dat hij dit dus ook mag beslissen.  Lut is het echter beu dat Piet altijd het laatste woord heeft, en heeft besloten nu eens niet toe te geven en zelf te beslissen.  Beiden houden voet bij stuk.  

Piet roept dat ze 2 jaar geleden al naar Italië zijn geweest en nog nooit naar Griekenland en dat Lut niet open staat voor nieuwe dingen.  Voor Lut heeft dat er niets mee te maken, ze voelt zich aangevallen omdat ze zeker wel open staat voor nieuwe dingen en dat Piet het recht niet heeft om daar over te oordelen.  Zij weet dit toch wel beter zeker of ze open staat voor nieuwe dingen of niet.  Het conflict startte omwille van de reisbestemming en neemt nu uitbreiding naar het thema ‘Staat Lut voldoende open voor nieuwe dingen’.  En zo kan dit verder gaan en verder escaleren, met verwijten die over en weer gaan.

Waar er echter niet over wordt gepraat is waar het echt om gaat.  Dat Lut ook graag bij de beslissingen wordt betrokken, omdat ze zich anders niet gewaardeerd voelt door Piet.  Voor Piet is zelf beslissen belangrijk, omdat hij het als een teken van zwakte zou zien als hij als man niet zou mogen beslissen en dan zou Lut hem misschien niet meer zo graag zien....

 

 

Continue reading
3378 Hits
0 Comments

Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was

Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was:

Wat ouders deden, en wat alles dus ging doen: een tafel bij een stoel, nu bij toen.

Het meervoud van geluk was: wij.

 

Sindsdien heeft ze geleerd wat enkelvoud is.

Zij. Nu weer half van jou, morgen half van mij.

 

Toen ze acht was was ze tien.

Eén helft van gezicht lief,

de andere liever. Bang om te kiezen

tussen verliezen en verliezen.

 

Vandaag is ze gewoon twaalf.

Vier ouders, twee echt, twee stief.

Slapen gaan moet met eindeloos gezoen.

Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat blijven is.

Wat ouders niet en kinderen wel doen.

 

Uit: Herman De Conick, Verzamelde gedichten, De Arbeidspers: 1998.

 

Continue reading
2734 Hits
0 Comments